... mert mindennek van története

A hétköznapi élet története

A hétköznapi élet története

"A botrányt kerülni kellett" - Szexualitás és prüdéria a boldog békeidőkben

2014. május 25. - Fónagy Zoltán

A nemi ösztön sohasem teljesen szabad, de sohasem lehet teljesen a társadalmi szabályok bilincseibe verni. Bronislaw Malinowski
.

Alkoholban fulladozó latintanárom, a nagytudású, melegszívű Fekete Flóris összetűzött házfőnökével, aki Nagykárolyba helyeztette. Flóris úr azonban negyven rendbeli buzgólkodás taksájával, három koronával számítva százhúsz koronára rúgó összeggel adós maradt a tiltott örömök házában, melynek Goldfinger nevű ádáz igazgatója barkójával és vastag óraláncával megjelent az öreg, szentéletű házfőnöknél, és drámai hangnemben az adósság kiegyenlítését követelte. A botrányt kerülni kellett, az öreg házfőnök remegő kézzel fizetett a sajátjából, csaknem sírt.

Féja Géza anekdotájának főhőse a felvidéki város, Léva piarista gimnáziumának szerzetes tanára volt a 20. század elején. A történet, mint cseppben a tenger, sűríti magába a viktoriánusként is emlegetett kort, amelyben a "tiszteletre méltó" látszat különösen messzire távolodott a hús-vér emberi valóságtól.

victorian dual.jpgA viktoriánus morál színe és fonákja: az otthon idillje és a férfiak alig titkolt életének másik tere, a bordély

Pellengér helyett belső kényszer

A szexualitással kapcsolatos normákat, azaz a nemi erkölcsöt Európában a korai középkor óta a kereszténység tanai határozták meg. A gyakorlat azonban a változatlan alapelvek ellenére az évszázadok folyamán viszonylag tág határok közt ingadozott.

A 18-19. század folyamán a normák érvényre juttatásának módja is jelentősen megváltozott. Az állam ugyanis a felvilágosodással kezdődően fokozatosan megszüntette a szexualitás intézményes ellenőrzését. A helyi közösségeket, illetve az egyházakat megfosztotta a nemi erkölcsöt megsértők formális elítélésének és megbüntetésének jogától. Magyarországon II. József rendeleteivel kezdődött ez a folyamat, és az 1850-es években, a Bach rendszer idején szűnt meg végleg a házasságtörők és paráznák hatósági felelősségre vonása: megvesszőzése, pellengérre állítása, a településről való elűzése stb. A 19. század második felében az egyházak is elveszítették a formális ítélkezés és megtorlás jogát, amely addig elsősorban a  nyilvános megszégyenítésben öltött testet (szégyenpadra vagy szégyenkőre ültetés, eklézsiakövetés) . 

A polgári társadalom tehát lemondott a jogi eszközökről, helyettük  az erkölcs és az illem szigorú íratlan szabályrendszerével igyekezett megregulázni a szexuális ösztönöket, amelyekben a társadalom racionális rendjét fenyegető veszélyforrást látott.

Jules_Arsène_Garnier_-a házasságtörők megbüntetése.jpgJules Arsène Garnier: A házasságtörők kínjai, 1876

A test félelmetes ördöge

A szigorúan korlátozó, részben még az ember biológiai meghatározottságait is semmibe vevő normarendszer a protestantizmus puritán irányzatában gyökerezett, s a 19. század második felében élte fénykorát. A viktoriánus kor az 1837-1901 között uralkodott Viktória angol királynőről kapta közkeletű elnevezését. A viktoriánus jelző a következő generáció szóhasználatában súlyosan megbélyegző tartalmat kapott: a szűk látókör, a begyöpösödöttség, a kétely nélküli morális ítélkezés, a mesterkélt finomkodás, a humorérzék hiánya, illetve a képmutatás és a prüdéria szinonimájává vált.

Franz_Xaver_Winterhalter_Family_of_Queen_Victoria.jpgFranz Xaver Winterhalter: Viktória királynő és családja

A kor nyilvánosan hirdetett normája a nemi életet csak a gyermeknemzés érdekében tartotta elfogadhatónak, de gyakoriságát és formáit még a házasságon belül is korlátozni kívánta. A puritán polgári morál a szexualitást elvben  elutasította mint örömforrást, de eltérő módon viszonyult a két nem szexualitásához. A férfi késztetését természetes biológiai-fiziológiai tényként fogadta el, míg a nőnél még a létezését is elvitatta: tőlük a házasélet passzív tűrését várták el. A korabeli orvostudomány egyes képviselői egyenesen kórosnak, veszedelmes következményekkel, például rákkal fenyegetőnek tartották a nők szexuális gyönyörét.

nature.jpgAz anyatermészet elűzi gonosz gyermekeit, az alkoholt, a kapzsiságot, a pszichiátriai betegségeket és a perverziót.
Angol karikatúra 1871-ből

A nemiséget a viktoriánus erénydiktátorok állatias, primitív életszférának nyilvánították, amelyet szigorúan ellenőrizni kell. A test ördöge ugyanis nemcsak az egyén boldogulását, hanem a társadalmi stabilitást, sőt a gazdaság teljesítményét is veszélyeztetheti. A testi gerjedelem gazdaságilag nem kívánatos kérőket és menyasszonyokat eredményezhet. Az ösztönök szétzilálhatják a vagyonközösségen alapuló házasságokat, s ezzel "ésszerűtlenül" pazarolják az anyagi erőforrásokat. (Bővebben: "Szerelem nélkül is köttethetők boldog házasságok" - Párválasztás a polgárosodás korában)

the_haymarket_at_midnight_1.jpgA Haymarket, a prostitúció egykori központja Londonban

A test megrendszabályozásának görcsös igyekezete mögött az a szorongás érződik, hogy a még csak épülő ipari-városi civilizáció visszazuhan a barbárságba, a primitív, rendetlen agrárlétbe. A prüdéria jóindulatú értelmezésben tehát a rendért és mértéktartásért folytatott küzdelem volt egy féktelenségre hajló közegben.

A szabályteremtő, mintaadó "civilizátori" szerepet a felső középosztály ragadta magához, és leginkább a városi középrétegek tették magukévá a szigorúan korlátozó normákat. Legkevésbé a legfelső és a legalsó rétegeket, az arisztokráciát és a munkásosztályt sikerült követésre bírni, de a paraszti társadalom - már ahol az jelentős maradt - szintén elsősorban a saját hagyományainak engedelmeskedett továbbra is. A forrásokból úgy tűnik, hogy polgárosodásunk megkésettsége, hiányos volta ebben a vonatkozásban pozitív következményekkel járt: a viktoriánus prüdéria mai  szemmel komikus, szélsőséges megnyilvánulásai Magyarországon inkább csak szórványosan találtak utánzókra.

A viktoriánus kor nőideálja a szinte anyagtalan, szemérmes "szalonvirág" lett, aki deréktól lefelé egyáltalán nem létezett, legalábbis a harangszoknya igyekezett elrejteni minden erre utaló jelet. A felső testét ezzel szemben szoros fűző deformálta el: az "illetlen" kifejezések mellett valószínűleg ennek is fontos szerepe lehetett a korszak regényei szerint oly gyakori ájulásokban. Az abroncsszoknyás ruhaköltemények lényegében minden természetes tevékenység és mozgásforma lehetőségétől megfosztották, de legalábbis súlyosan korlátozták viselőiket.

Ájulás.jpg

Az "elájuló hölgy" irodalmi divatja az illemszabályok elvárásai és a fűző által gátolt légzés mellett a gázzal világított szobák rossz levegőjével is összefügghetett

Önmaguk börtönőrei: az erényeket őrző nők

Noha ez a normarendszer a a nőkkel szemben sokkal szigorúbb volt, számukra jóval szűkebbre szabta a megengedett, az "illendő" viselkedés határait, mint a férfiak esetében, a társadalom mégis rájuk osztotta a a főszerepet ennek a rendnek az uralomra juttatásában és fenntartásában. Az egyik eszköz ehhez a gyermekek, különösen a  lányok nevelése volt: ezt a feladatot a polgári családideál csaknem kizárólagosan a nőkre bízta. (Erről bővebben: "Szülőim puritán szigort gyakoroltak" - A gyermek a hagyományos társadalomban és "Első kötelessége a házibéke biztosítása" - A nő a polgári családban) Márai Sándor nagynénje, "Zsüli néni" emlékezése szerint az igazi úrilány neveltetésének eredményeként az otthonától messzire, a veszélyekkel teli Párizsba kerülve is "kísértésállónak" bizonyult:

Nem dicsekvésből mondom, de akkor olyan olyan viruló, feltűnő megjelenésű leány voltam, akit minden alkalommal, ha az utcára mentem, követtek, megszólítottak, ismerkedni akartak velem, de én oly ridegen utasítottam el ezeket a gavallérokat, mintha nem húszéves, de érzéketlen öreg nő lettem volna. Anyánk annyira belénk nevelte az erkölcsi érzést, a női tisztességet, hogy soha eszembe se jutott, sőt felháborított az ilyen ismerkedési kísérlet. "Kinek néznek engem?" - gondoltam büszkén.  Szégyelltem volna magamat, utcán kötni ismeretséget.

M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életemből. Budapest, 2001

 handkiss.jpgSzerelmes kézcsók 1894-ben egy angol családi magazin illusztrációján

A polgári társadalom "hivatalos" erkölcsi rendjének fenntartásában a másik hatékony eszköz  a jó társaság - elsősorban a nők által alakított és működtetett -  ítélkező közvéleménye volt. A középosztályhoz (a jó társasághoz, a művelt osztályhoz, az úri rendhez - azaz azok közé, "akik számítanak") való tartozás kézzelfogható, a hétköznapokat meghatározó élmény, érzés volt. Az intenzíven gyakorolt társasági rítusok, a vizitek, vendégségek, közös szórakozások a szó szoros értelmében láthatóvá és átélhetővé tették az összetartozást. Azokat, akik fittyet hánytak a normákra, amelyekkel a "művelt középosztály" megkülönböztette magát a "néptől", kiközösítették maguk közül. Ez nemcsak súlyosan megalázó volt, de társadalmi izoláltsághoz, akár az egzisztencia, mi több az élet elvesztéséhez (öngyilkossághoz) is vezethetett. A "jó társaság" szoros kapcsolattartása révén még a nagyvárosokban is hatékonyan működött ez az ellenőrző-fegyelmező mechanizmus, a kisebb városokban pedig egyenesen fojtogató lehetett. 

 teamarb.jpgTeázó angol hölgyek egy 1854-es divatképen

A titkok nehezen maradtak titkok, az idősebb, magukra hagyott hölgyek félelmetes hírszolgálatot szerveztek, naphosszat a félig csukott zsaluk vagy a fedező függönyök mögött leselkedtek, hacsak nem a városban köröztek. Az amazon termetű Juhász Margit például a dédszülőkig visszafelé mindenkiről mindent tudott, őt tekintették a város lexikonának. A kávédélutánokon az üzemen kívül helyezett asszonyok kicserélték egymás értesüléseit, és szétosztották a további megfigyelés nagy feladatát.

Féja Géza: Bölcsődal. Budapest, 1958.

 Victorian tea.jpgTeázó angol hölgyek a századvégen

A tabuvá vált szavak

A szigorúan korlátozó szemlélet egyik szembetűnő következménye volt a nemiségről szóló beszéd tabuja. A mélységes elhallgatás következtében a gyermekek túlnyomó része felkészítés nélkül ért el a nemi érettséghez. Andrássy Katinka grófnő (Károlyi Mihályné) emlékirata szerint az arisztokrata család leányai elől a férjhez menésig szinte hermetikusan elzártak minden, a szexualitással akár csak áttételesen kapcsolatos információt. Hiába zajlott otthon a szülés, azt nagy titkolózás övezte: a kistestvérek érkezésekor a kislányokat elküldték hazulról, „mert akkoriban az volt a felfogás, helytelen a gyerekeket ilyenkor otthon tartani, hiszen még észrevehetnek valamit”. (Bővebben: "A szelíd, okos lélek" - Fény- és árnyképek az anyaság történetéből)

A pesti középpolgári családból származó Vidor Teklát (a fizikus Szilárd Leó anyját) ugyanolyan felkészületlenül érte – s ezért nagy ijedtséget okozott neki – az első menstruáció, mint ahogy a néprajzi gyűjtésekben megnyilatkozó parasztasszonyokat. A középiskolában tanító Hrabovszky Júlia az 1919-es kommün legsokkolóbb intézkedései között említi azt a rendeletet, hogy a tanárnők „a gyermekeket nemi dolgokban is világosítsák fel. Képzelhető, milyen nagy volt a tanári kar felháborodása és az anyák kétségbeesése!

etikett.jpg

Amikor Andrássy Tivadar megkérte a kezét, anyám tizenhét éves volt, és még csak nem is sejtette, mit jelent a házasság. Éppen ezért szörnyű megrázkódtatást jelentetett számára a gyermekszülés, a házasélet nyilván keserves megpróbáltatást – ezért aztán, azt hiszem, nem sok örömét lelte gyermekeiben, különösen az elsőben. Bár szívből szerette apámat, szinte elviselhetetlennek érezte a férjes asszony sorsát, s tökéletesen ellentétesnek a nevelése során beléoltott szemérmességgel. Mindez fájdalmas valósághoz vezetett, mint oly gyakran a viktoriánus korszak során, különösen a felsőbb osztályokban. Házassága első éveiben anyám nem volt hajlandó másképp kilépni otthonából, mint sűrű fátylak alatt, és szűkebb családján kívül sehol sem tett látogatást.

Egész életén keresztül mélységesen megvetetett mindent, ami a nemi élettel volt kapcsolatos, s ennek folytán még éberebben, még szigorúbban ellenőrizte négy leánya minden lépését. Amíg férjhez nem mentünk, egyetlen könyvet sem olvashattunk el anyánk engedélye nélkül. Még a klasszikusok műveit is előzetes cenzúrának vetette alá. Az olyan kifejezéseket, mint „nászágy”, „ágyas”, „szerető”, „fattyú” vagy „természetes gyermek” zárójelbe tette, hogy nevelőnőnk megfelelő módon olvashassa fel a művet.

Volt másik eszköze is erkölcseink védelmére: összevarrta a könyvnek azokat a lapjait, amelyeken a szerelemre akár a legcsekélyebb utalás is fordult elő. Amíg férjhez nem mentem, szerelemről szóló regényt nem olvastam, soha nem voltam moziban, és csak nagyon ritkán színházban, klasszikus daraboknál avagy operában.

Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Emlékezések. Budapest, 1967.

A testiségről való beszéd tabuja a viktoriánus prüdéria éltanulóinál akár bizonyos, mai normáink szerint "ártatlan" testrészek  (például a láb és részei) megnevezésének kerüléséig terjedt. Különösen finomkodó körökben ezt a tartózkodást még a bútorok lábára is kiterjesztették, sőt fel is "öltöztették" azokat: a zongora lábára fodros kis zoknit húztak.

The_Governess_by_Richard_Redgrave.jpgRichard Redgrave: Nevelőnő, 1844

 Az erkölcsi tisztátalanság edénye: a meztelen test

A meztelen test látványa is sokkal szigorúbb tabuvá vált a közép- és felső osztályokban, mint korábban. A prüdéria tekintetében az angol mintát is felülmúló amerikai elit például Phialadelpiában az antik szobrok galériáját is olyan obszcén látványosságnak tekintette, hogy megtekintését csak külön-külön engedték meg a két nemnek.

Bathing machine.jpgAz angol tengerparti strandokon  a "fürdőgépeket" (bathing machine), a kerekre szerelt kabinokat bevontatták a vízbe, hogy a teljesen eltakart testű nők a férfiszemektől biztonságos távolságban mártózhassanak meg

A folyamat groteszk csúcspontját a saját test megpillantásának a tilalma jelentette. Andrássy Katinka emlékirata szerint a középosztály lányainak szánt, apácák vezette leányiskola internátusában például a heti egyszeri fürdés alkalmával a serdülőknek hosszú lenvászon ingbe kellett bújniuk az egyszemélyes kabinban is.

Egyszer egy héten engedélyeztek számunkra meleg fürdőt. Az ajtót azonban tilos volt bezárnunk, s fel kellett öltenünk a fürdőkád felett egy fogason függő, undorító lenvászon inget, hogy testünket, az erkölcsi tisztátalanság edényét, lepel borítsa fürdés közben is. A köntöst egymás után használták a leányok valamennyien, nem csoda hát, hogy gyanúsan szürke színe volt. Én megtagadtam a parancsot, nem voltam hajlandó hozzányúlni. Be is árult szemérmetlenségemért egyik osztálytársam, aki valószínűleg a kulcslyukon keresztül kandikált be. Azt hiszem, ez keltette fel ismét azt a gyanút, hogy nyilván jó barátságban vagyok a Sátánnal, hiszen, mint Berta nővér kifejtette, az ingnek éppen az volt a hivatása, hogy távol tartsa tőlünk a Sátánt. Védekezésem az volt, hogy az ing mocskos, és ez legalább azzal az örvendetes eredménnyel járt, hogy tisztát kaptunk helyette. Mindez mit sem változtatott elhatározásomon: ezen túl sem voltam hajlandó felölteni, s abban az állapotban léptem be a fürdőbe, ahogyan Isten megteremtett.

Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Emlékezések. Budapest, 1967.

Bathing-dresses_1883.gifFürdőruhadivat, Anglia, 1883

A parasztság körében ugyanakkor még széles körben fennmaradt a meztelenséghez való természetesebb viszony. Noha a felnőtt embertől elvárták, hogy a nyilvános terekben eltakarja testének nagy részét, de a mosakodás, fürdés és öltözködés a parasztház szűkös összezártságában kényszerűen mások előtt zajlott. Az ellenkező nemű családtagok előtti meztelenség nem keltett szégyenkezést. Nyáron, amikor a szabad vizekben fürödtek, a férfiak többnyire ruha nélkül voltak, a nők esetleg egy kötényt kötöttek maguk elé. Jellemző, hogy idősebb korban szabadabban viszonyultak a meztelenséghez. A polgárosodásban előbbre járó rétegeknél azonban már beszámoltak a terjedő szeméremérzésről, amely tiltotta, hogy a serdülőkortól hiányos öltözetben lássák egymást a családtagok. Ilyen közegben már a parasztházaspár is leélhette életét anélkül, hogy egyszer is levetkőztek volna egymás előtt. (Bővebben:  "Egy-egy mosoly, egy-egy kacsintás" - Szerelem, házasság és szexualitás a paraszti világban)

Ugyancsak messze állt a szintén szűkös lakásviszonyok közt élő munkásság "szégyenküszöbe" is a polgári középosztályétól. A "népnek" a meztelenséghez való lazább viszonyulásában a "művelt ember" egyébként  éppen a műveletlenség, a civilizálatlanság - a kulturális és társadalmi alacsonyabb rendűség - egyik bizonyítékát látta.

Lotz Károly Mosó asszonyok fürdő gyerekek_1.jpgLotz Károly: Mosó asszonyok és fürdőző gyerekek

Keresztes hadjárat az "önfertőzés" ellen

A nemiségről való beszéd tabuját illetően egyetlen kivételről beszélhetünk: szülők, nevelők, orvosok és egyháziak a 18. század közepétől a 20. század közepéig Európa-szerte valóságos hadjáratot folytattak az önkielégítés ellen. A serdülők és fiatalok „önfertőzését” nemcsak bűnös, hanem rendkívül veszélyes cselekedetként ítélték el és üldözték, amely gerincsorvadáshoz, elmebajhoz, sőt halálhoz vezethet. A maszturbációt állandó felügyelettel, diétákkal, hideg vizes fürdőkkel vagy zuhannyal, sőt mechanikus eszközökkel igyekeztek megakadályozni, illetve megelőzni. A magyar nyelvű "szakirodalom" klasszikusát Tóth Tihamér pap-tanár, később veszprémi püspök jelentette meg 1919-ben. A fiúkat a legszörnyűbb következményekkel fenyegető könyv a következő két évtizedben legalább húsz kiadást ért meg.

anti-masturbation-device-french-c1880.jpganti-masturbation-device_2.pngA maszturbáció megakadályozására szolgáló eszközök a 19. század végén (Franciaország, Anglia)

Aki bűnös élvezeti cikké alacsonyítja le Isten terveit, szörnyű árat fizet érte. Semmi annyira nem készíti elő a testi szervezetet a sorvadásra, mint ez a bűn. Mint telhetetlen pióca, szívja el tőle a testi erőket; megemészti velőjét csontjaiban, letörli arcáról az ifjúság rózsáit, kioltja szeméből a lángoló tüzet.

Mert az az anyagveszteség, amit bűnükkel eltékozoltak, majdnem hússzor annyi vérveszteséggel egyenlő gyengülést okoz szervezetükben; ez az anyag tulajdonképpen maga az életerő, ami - minden orvos tanúsága szerint - föltétlenül szükséges a szervezet külső és belső felépítéséhez, a szervezet ruganyosságához, a csontok erősségéhez, a szem fényéhez, az értelem s felfogóképesség élességéhez. 

Gondold meg, hogy az a heves izgalom, amibe ez a bűn a fiú szervezetét tüzeli, micsoda káros visszahatással jár egész idegrendszerére, s akkor meg fogod érteni, honnan van az, hogy ma sokszor látunk beesett arcú, karikás szemű, üres tekintetű, reszkető kezű, görnyedt hátú, blazírt fiatalembereket, ifjakat, akiknek külső tekintete elvesztette frissességét, üdeségét; akiknek szeme beesett, karikás, arca viaszhalvány; akik fáradtak, akármennyit alszanak; akiket örökös fejszaggatás s álmatlanság kínoz és fenyeget idegrendszerük teljes összeomlásával, a megőrüléssel. Névtelen titkos bűneiknek hordják magukon rettenetes nyilvános büntetését!

Az ilyen ifjaknak emlékezete meggyöngül, komoly dolog iránt érdeklődni nem tudnak, új szellemi benyomások felvételére, tehát komoly tanulásra, tudományos haladásra képtelenek. Érzésviláguk nyomottá, lehangolttá válik, majd ijesztően eldurvul. Tetterejük is megtörik, huzamosabb ideig nem tudják gondolataikat egy célra összpontosítani, vagyis semmiféle pályán nem tudnak előhaladni! Gondolatviláguk szinte kizárólag tisztátalan képzetek körül mozog. Más iránt alig érdeklődnek. Gyáva, hazug, képmutató, alacsony érzésű, jellemtelen fiúkká lesznek.

Testi-lelki megrendülés, jellemtelenség, kimerültség, életuntság esetleg tüdővész, hátgerincsorvadás, őrültek háza...  íme, az erkölcstelenséggel bemocskolt ifjú évek rettentő büntetése!

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság. Budapest, 1919.

Selbstbefleckung1.jpgElrettentést szolgáló illusztráció egy 18. század végi, az "önfertőzés" ellen írt német könyvből

21.jpg
... és száz évvel később ugyanaz a motívum Angliából

Az erényesség látszata

A 19. századi polgári társadalomban mind az egyén, mind a különböző csoportok (család, egyesület, tisztikar, foglalkozási alapon szerveződött testület stb.) esetében a társadalmi presztízs nélkülözhetetlen kelléke volt az erkölcsi feddhetetlenség. A közép- vagy felső osztályhoz való tartozás összemosódott a "tiszteletre méltóság" (respectabelity, Ehrwürdigkeit) fogalmával: tiszteletre méltó pedig csak az lehetett, aki hiánytalanul betartotta a szexualitást szigorúan korlátozó normákat is.

A tényleges társadalmi gyakorlat ugyanakkor sok vonatkozásban ellentmondott az életidegen szabályrendszernek. A nyilvánosságnak mutatott látszat és a magánélet titkolt valósága között súlyos, olykor tragikus következményekkel járó feszültség uralkodott. Ennek a feszültségnek a mentális következményei fontos és közvetlen tapasztalati előzményét jelentették Sigmund Freud elfojtás-elméletének.

found-drowned-by-george-frederic-watts.jpgGeorge Frederic Watts: Vízbe fúlt megtalálása, 1850

A "viktoriánus erkölcs" fogalmához a mai tudatban már többnyire elválaszthatatlanul hozzátartozik a "képmutatás" és a "kettős mérce" tartalom is. Ez mindenek előtt a két nem szexualitásának eltérő megítélésében ragadható meg. Miközben a nőktől azt várták el, hogy még a házasságban is aszexuálisak legyenek, a férfiak esetében majdnem korlátlanul megengedő volt a közvélemény.

A férfi hűtlenségét könnyebben megbocsátotta a társadalom, ha családját nem hanyagolta el, hanem csupán frissítő kalandnak tekintette a kilengést, ilyenkor heves, de gyorsan múló családi vihar után rendeződött a válság. Az asszonyok erkölcsét sokkal szigorúbb ítélettel mérték, a Bovárynék állandóan a társadalmi kiközösítés határmezsgyéjén billegtek. Ha Bováryné okos volt, akkor vigyázott a formákra, főként agglegénnyel kezdett ki, így nem sértette a hű feleségek érdekkörét, és bizonyos lenéző elnézés árán megúszta a teljes kiközösítés veszedelmét.

Egyik népszerű ügyvédünknek kartársai címert akartak festetni, a címer az érdemes férfiút ábrázolta volna, amint zöld mezőben áll és hazudik. … Az ügyvédnél az egyik cipészmester csinos leány írnokoskodott. A költői lelkületű fiskális elcsábította a leányt, teherbe ejtette és elkergette. Mi mást is cselekedhetett egy többgyerekes, „példás családi életet” folytató közéleti tekintély? A leányt apja nem fogadta be, szegény teremtés nem merészelt perbe szállani a minden hájjal megkent fiskálissal, mert módszereit jól ismerte, inkább a nyomort választotta. Nem csalódott, a nyomor irgalmasabbnak bizonyult, mint az emberek, kisdedével együtt gyorssorvadást kapott, mindketten eltűntek az erkölcsi világrend útjából.

Az ügyvéd különben mint helyi költői nagyság tündökölt, hófehér verseket írt, erkölcsöket nemesítő irodalmat gyakorolt, tündérjátékok és magasztos irányú színdarabok megszámlálhatatlan sokaságát szerezte. elszánt dörgedelmeket tartott Adyék „erkölcsi fertője ellen”, büszkén hangoztatta, hogy az ő verseit bátran adhatják tizenhat éves lányok kezébe – vajha ő is a műveit adta volna tizenhét éves írnoknője kezébe! A helyi lapot elárasztotta verseivel, az apácazárda növendékei az ő darabját játszották, bár szerzőjük református presbiteri címet viselt; a helyi irodalmi kör díszestélyeket rendezett a tiszteletére. Senki sem dobott követ reá, mert a helyi begyöpösödöttséget megerősítette vélt igazában. Hajótörést csak a mélyebb érzésű emberek szenvedtek.

Féja Géza: Bölcsődal. Budapest, 1958.

A kettős morál következménye az az ellentmondás is, hogy miközben abszurdba hajló szigorral igyekeztek megrendszabályozni a nemi ösztönöket, a prostitúció – Magyarországon és Európa-szerte egyaránt – virágkorát élte. Londonban 1887-ben 80 000-re becsülték a prostituáltak számát; ez a lakosság három százalékát tette ki! A „kéjnők” hozzátartoztak a városok egyes utcáinak, vendéglátó- és szórakozóhelyeinek képéhez, a bordélyházak látogatása pedig a közép- és felsőosztálybeli férfiak elfogadott „szabadidős tevékenysége” volt. A prostitúciót nemcsak nőtlen férfiak vették igénybe: a gazdasági racionalitás alapján kötött házasságok ridegsége, valamint az uralkodó prüdéria, amely a nőket lényegében aszexuálissá nevelte, gyakran eredményezett kielégítetlenséget a házasságban élőknél is.

ft8199p209_00008.gif

A mindennapos, egészségügyi szükségletek céljára két nyilvánosház is akadt a városban [Kassán]: egy olcsóbb és közönségesebb a Bástya utcában, s egy másik, finomabb, a "tiszti", földszintes ház a Fegyverház utcában, ahová a magasabb rangú hivatalnokok és katonatisztek jártak. Az utcai szerelemnek e két zárt intézete között, végig az alacsony házakkal beépített Virág utcán, tucatjával működtek még magánvállalkozások, a szerelemnek afféle mozgó árusai. A nőtlen aranyifjúság s persze nem ritkán a nős férfiak is, katonatisztek s néha nagy titokban a helybeli rendház fiatalabb szerzetes tanárnövendékei is eljártak e házakba. ... Kávéház után jártak ide a városbeli urak, a "szalon"-ban kedélyes terefere folyt éjféltájt, a lányokat gyakran váltogatták a tulajdonosok.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Budapest, 1934. 

tarifBordel.jpgPárizsi prostituált nyomtatott árjegyzéke 1915-ből


62.jpgA fotográfia elterjedésével párhuzamosan ezekben az évtizedekben váltak kereskedelmi tömegtermékké a pornográf képek és kiadványok is. Az új képrögzítési technikákat szinte születésük pillanatától alkalmazták az erotikus tartalmak megörökítésére és terjesztésére: az első pornográf fényképek 1850 körül Párizsban készültek prostituáltakról, az első erotikus jellegű - egy sztriptízt bemutató - filmet pedig már 1896-ban leforgatták. Az új jelenségre először Angliában reagált a törvényhozás, ahol 1857-ben törvényt hoztak az "obszcén művek és írások" terjesztése ellen. Magyarországon nem született tiltó jogszabály: Budapest a századforduló táján már a műfaj egyik európai központjának számított
.

nude 1850.jpgNői akt, francia dagerrotípia 1850-ből

 Kövess a Facebookon, hogy értesülj az új bejegyzésekről!

A bejegyzés trackback címe:

https://mindennapoktortenete.blog.hu/api/trackback/id/tr206183719

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mindenannyi 2014.05.25. 13:32:36

Nagyon jól megírt cikk, gratulálok és egyben köszönöm!

Két dolog motoszkált a fejemben olvasás közben. Az egyik, hogy nagyon hálás vagyok, amiért nem abban a korban kellett élnem, ugyanis nőként vagy megnyomorodtam volna, vagy kitaszít magából a társadalom, és nincs harmadik alternatíva. Ez ijesztő.
A másik, hogy az emberiség iszonyúan buta és korlátolt.

Asidotus 2014.05.25. 21:50:11

Ez a cikk is nagyon tetszik, mint ahogy az eddigiek mind.

hungarisztan 2014.05.27. 08:30:23

@mindenannyi: ha csak a kerényikre gondolok, oda jutok, hogy semmivel sem különb a mai társadalom képmutatásból, butaságból korlátoltságból. És ismét pontosan azok papolnak erkölcsről, akiknek a legkevésbé sem lenne semmiféle jogalapjuk rá.

mikka 2014.05.27. 08:30:39

@mindenannyi:

Ahogy Einstein mondta..csak két határtalan dologról van tudomása..az egyik az univerzum a másik az emberi butaság :) Én nem taszítottalak volna ki akkor sem.

Ad Dio 2014.05.27. 08:55:26

Mint a legtöbb dologban, a szexualitásban is a mértékletesség és a középút jelenti szerintem a legemberibb életet.

A teljes tiltás és kriminalizálás épp olyan destruktív mint a teljes szabadosság. A szex nagyon fontos és jó :-) dolog, de annyira azért nem fontos és jó, hogy mindent feladjon érte az ember vagy hogy társadalmak épüljenek a kultusza köré.

Gyingizik 2014.05.27. 12:22:47

Napjaink meg épp az ellenkezője: "ifjúsági" magazinok (pl. már a 80-as években a Bravo, Popcorn) egyéb "értékmérők" (MTV, kereskedelmi televíziók, mintaként állított popsztárok életmódja) pl. olyan elvárásokat támasztanak a mai tiniknek ami a másik végletet képviseli. 15 éves korra már kötelező túlesni mindenen, akinek ez nincs meg ugyanolyan kiközösítés, mint a viktoriánus korban a "paráznának". Lányoknak leszbi csók ótvar fősulis bulikban már vagy 15 éve szinte kötelező, hamarosan fiúknak is buzulni kell, ha trendik akarnak maradni. Számos frusztráció éri a "nem megfelelő" szexuális magatartás miatt a mai fiatalokat is. ld. pl. napokban 22 éves egyetemista fiú az USA-ban, aki megölte pár évfolyamtársnőjét, mert még szűz volt, és azok visszautasították a közeledését. A mai kor ugyanolyan eltorzult, mint az az index címlapos trackbakckja pedig e cikkre mutatóan nyilván közéleti dologra reflektál (pl. a hszekben is felbukkat: kerényi)

fogyasztói magastartás 2014.05.27. 12:22:51

le a kalappal, részletesen és érdekesen megírt munka!

Szamiz67 2014.05.27. 12:23:03

@Ad Dio: Attól függ kinek mit jelent a szex, a Te értelmezésedben élvezetet, szabadosság, számomra pedig a testi és lelki intimitás együttes élményének megélését. Nem is értem a mindent feladjon, meg a kultusz megközelítést, egy másik (számomra ez ellenkező nemű) emberrel való testi-lelki intimitásra való igény kb. annyira természetes, mint a levegővétel. Középút, mértékletesség? Én nem szeretnék a saját privát életemben a 'társadalmilag elvárt középúton' egyensúlyozgatni, hol nagyon intenzív és felszabadult, hol pedig bedarálja a napi elvárások, kötelezettségek tengere, ettől is jó. Nekem nagyon mesterkélt, az amit és ahogy leírtál.

2014.05.27. 12:23:07

@mikka: Azt is mondta, hogy az univerzum határtalanságában nem biztos :)

mojoking77 2014.05.27. 14:24:45

@Gyingizik: Huha... Komoly bajokat erzek valakinel...
Bravo, Popcorn, leszbi csok, stb, stb. Megis mit akartal mondani?
Hogy a mai fiatalsag szornyen zullott?
Ne idegesits mar a demagog szemettel legy szives. Semmivel sem zullottebbek a mai tizenevesek, mint mi, vagy az elottunk jaro generaciok e teren, szimplan megoregedtel, es faj, hogy anno teged nem hivtak meg "azokba" a bulikba.
Igy jartal... :)

mojoking77 2014.05.27. 14:24:49

A cikkiro pedig fogadja gratulaciomat. Eddig nem astam bele magam ebbe a blogba, de ezek utan igerem potolom a lemaradasomat. Szep volt, nagyon tetszett

SpeckoHU 2014.05.27. 14:59:44

Köszönöm, hogy visszaadtad a történelem iránti érdeklődésemet.

Gyingizik 2014.05.27. 16:16:24

@mojoking77: Már hogyne hívtak volna meg, ha-ha! De egyáltalán nem ezt akartam mondani. Hanem hogy akkoriban amilyen hisztérikusan elfojtották és/vagy titkolták a szexuális örömöket, most annyira hisztérikusan pumpálják a fiatalok agyába, hogy márpedig kötelező mindenkinek állandó flörtölésben, új és új szexuális kalandokat keresve élni. Ez a másik véglet. Ha az egyiket elítéljük, a másikat is el kell.

GERI87 2014.05.27. 16:16:32

@mojoking77:

Pedig igaza van.
A "mer te nem vagy benne" féle érvelés meg elég gagyi. Ne magadból indulj ki, ha te ribancokat akarsz meg buzulást, akkor lelked rajta, de nem ez a normálisközépút, pont olyan ostoba szélsőség mint a viktoriánus prüdéria.

mojoking77 2014.05.27. 18:45:49

@Gyingizik: Vitatkoznek.
A szexualis forradalom megtortent, lassan 50 eve a hippikkel, azota csak finomult, legalabb is az USA-ban mindenkep. Szerintem pont, hogy most is betartjuk azokat a szabalyokat, tabukat, amik soha nem voltak igazan elfogadottak hala az egnek (gondolok itt a pedofiliara, a nemi eroszakra -akar anno az elso ejszaka jogabol szarmaztatva, de megemlithetjuk pl, hogy az EU-n belul, megint csak hala a jo egnek, az allatokkal torteno aktus is buncselekmeny).
Nincs azzal semmi gond, ha a keso tizenevesek ribancnak oltoznek ,es ugy is viselkednek, pont ilyenek voltak a '90-es evek elejen, sot biztos vagyok benne, hogy regebben is. Nezz mar meg egy Beatles koncertfilmet, hogy a Stones-rol vagy a Doorsrol ne is beszeljunk.
Konkluzio: Feleslegesen fujtattok egy olyan dolog miatt, ami sok sok eve ugyanigy van. Lassan a komplett generaciom anyukak es apukak gyulekezete, es valahogy sikerult emberkent felnonunk ebben a szornyu nagy mocsokban... ;)

mojoking77 2014.05.27. 18:45:57

@GERI87: Bocsass meg, hogy visszakerdezek, de mi a normalis kozeput? Egyaltalan a szexualitasban, hogy lehet ilyet meg csak kitalalni is???
Konnyen lehet, hogy az, ami neked es a parodnak a "normalis kozeput", az masoknak mar perverz pornografia.
Vagy te ugy erzed, hogy barki is feljogositott, hogy meghatarozd, hogy mi az az altalanosan kovetendo modell, ami holnaptol a normalis kozeputnak kell, hogy legyen????
Egyaltalan, mi van akkor, ha te akarsz valami ujat kiprobalni? Nem teszed, mert az elter a "normalis kozeputtol"? (le kellett irnom harmadjara is , akkora blodseg...)

hCsaba61 2014.05.27. 18:47:06

@mojoking77: Engedtessék meg egy hosszabb hozzászólás - forrása a családi legendárium. Dédapám betöltötte a 18-at. Apja az ünnepi ebéd után rágyújtott vele egy szivarra (...már felnőtt vagy fiam, itt a szivarosdoboz, holnaptól kiszolgálhatod magad...), majd este felöltöztek és elmentek szépapám kedvenc kuplerájába, ahol dédapám "fel lett avatva". Később természetesen ezen intézmény rendszeres látogatója lett. Telt-múlt az idő, megszületett nagyanyám, megjelent a színen későbbi nagyapám. Házasságkötés, családalapítás. Csak az volt a vicces, amikor dédapám és nagyapám találkozott a kupiban, mert teljesen véletlenül mindketten ugyan ahhoz a hölgyhöz jártak és egyszer egymást váltották...
Nem lett harag belőle. Ők egy vidéki közepes város értelmiségéhez tartoztak, dédapám kántortanító és presbiter, nagyapám református iskolaigazgató (szintén presbiter) volt. Na most akkor hogyan is állunk az erkölcsiséggel? Meg milyen alapon kérünk is számon bármit?
Csak azért mert ez az életvitel anno elfogadott volt.

mojoking77 2014.05.27. 19:22:13

@hCsaba61: Ooooo.... Ezt egesz biztos, nekem cimezted?

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2014.05.28. 13:42:38

Ritka az ilyen összeszedett blogpost.

HK417 · http://dokkmunkas.blog.hu/ 2014.05.31. 12:44:09

Jó írás--köszi! Jó blog--látogatni fogom!

Ferdinandus 2014.05.31. 17:44:07

A tárgyalt korszakot megelőző időkben (például a korai és késő középkorban) vajon hogyan viszonyulhattak ugyanezen kérdésekhez? Lehetséges, hogy korábban még erősebb rigorizmus volt tapasztalható?

Sk791121 2014.06.02. 08:15:30

Mióta várok egy ilyen témájú blog-ra! Nagyon örülök, hogy rátaláltam. Hiánypótló.

Ódor Richárd · https://www.facebook.com/odorric 2014.08.17. 20:06:52

A cikkhez: Valóban remek írás, csakúgy, mint a többi. Talán azt még érdemes lett volna megemlíteni, hogy Párizsban a kettős mérce parázna oldala egy fokkal talán még nyilvánosabb volt, mint másutt a kontinensen, meg is volt belőle a hírük. A legprűdebb persze ott is a nyárspolgár volt (lásd: Zola - Párizs gyomra), az előkelők könnyedebben vették.

Érdekes azt is látni, hogy manapság hogy megfordult a világ, és épp a szexualitástól, a párkapcsolattól, nemiségtől ilyen-olyan okokból tartózkodókat bélyegzik meg, még ha az ok a messzemenőkig racionális is (mondjuk idő- vagy energiahiány) és nincs is szó pszichológiai aszexualitásról.

Ódor Richárd · https://www.facebook.com/odorric 2014.08.17. 20:06:57

@Ferdinandus: Ajánlott olvasásra a Decameron a reneszánsz erkölcsű Bocacciótól, ami a 14. század közepén íródott. Ott is volt kettősség, természetesen - pláne, hogy még fizikai büntetést is vonhatott maga után a nyilvánosság -, de a viktoriánus kor prüdériáját még nem érte el.

Ódor Richárd · https://www.facebook.com/odorric 2014.08.17. 20:07:11

(@mojoking77: "de megemlithetjuk pl, hogy az EU-n belul, megint csak hala a jo egnek, az allatokkal torteno aktus is buncselekmeny" Mi is az EU-n belül vagyunk, nemde? Márpedig itt jogilag nem bűncselekmény - habár társadalmilag nem elfogadott. :) )
süti beállítások módosítása